Blog

Wypadki w szkole

"Wypadki w szkole" - wypadki osób znajdujących się pod opieką szkół, przedszkoli i innych placówek nie doczekały się do tej pory dogłębnej analizy badawczej. Jeżeli przyjrzymy się danym, to możemy stwierdzić, że wypadkom ulega ponad 1% osób znajdujących się pod opieką szkół (placówek). Liczba ta: w latach 2010/11-2015/16 wynosi od ok. 73 tys. do ok. 65 tys. [...]

Depresja w pracy

"Depresja nie jest jedną chorobą, lecz grupą zaburzeń o podobnych objawach, ale mających różne przyczyny i wymagających różnych metod leczenia. Istnieje kilka chorób, w przebiegu których depresja może występować – są to przede wszystkim choroby afektywne (choroba afektywna jedno i dwubiegunowa), psychoza schizoafektywna, a nawet schizofrenia depresja poporodowa, sezonowa, maskowana, młodzieńcza, wieku podeszłego, depresja w chorobach [...]

Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych.

"Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych, upadek z wysokości jest bardzo częstą przyczyną wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych. W roku 2002, zgodnie z danymi GUS, upadek stanowił przyczynę ponad 30 % wszystkich wypadków przy pracy, odnotowanych w Polsce. Dlatego podczas różnego rodzaju robót budowlanych, bardzo często wykonywanych na wysokości, muszą być zachowane [...]

Co to jest ryzyko zawodowe ?

Ryzyko zawodowe jest to ryzyko ponoszone przez pracownika w związku z wykonywaną pracą. Jest ono konsekwencją występowania zagrożeń i określa prawdopodobieństwo, z jakim mogą one spowodować różnej ciężkości urazy lub zachorowania. W przepisach prawa (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) ryzyko zawodowe [...]

Jak zdobyć uprawnienia kwalifikacyjne na wózki widłowe?

Uprawnienia na wózki jezdniowe (oraz inne urządzenia podlegające pod UDT) może uzyskać osoba, która ukończyła 18 lat oraz dysponuje ważnym badaniem lekarskim, które potwierdza zdolność pracownika do pracy na stanowisku operatorskim Aby uzyskać uprawnienia zezwalające na obsługę wózków jezdniowych, należy zdać państwowy egzamin na wózki jezdniowe przed komisją powołaną przez lokalną jednostkę UDT. Egzamin składa [...]

Jakie warunki należy spełnić, aby móc przedłużyć uprawnienia UDT?

Aby przedłużyć uprawnienia UDT należy spełniać następujące warunki: Wykonywać pracę w oparciu o posiadane uprawnienia łącznie przez minimum 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat potwierdzić powyższe odpowiednim oświadczeniem (pod groźbą odpowiedzialności karnej). Nie ma znaczenia, czy praca była wykonywana w sposób ciągły, czy przerywany. Jeżeli warunek ten nie może zostać spełniony, zainteresowany ma możliwość [...]