Warunki ogólne:

1. Kupno danego szkolenia na stronie www.multicarlo-bhp.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu i stanowi zawarcie umowy o przeprowadzenie szkolenia.

2. Dokonując kupna Zleceniodawca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych oraz adresu e-mail w bazie Organizatora szkolenia oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji szkolenia.

3. Kursant przystępując do szkolenia wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, zajmowane stanowisko) w dzienniku szkolenia prowadzonym przez Organizatora szkolenia i ich przetwarzania w celu realizacji procesu szkolenia oraz wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5. Przystąpienie do kursu świadczy o posiadaniu przez Kursanta badań lekarskich niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia. Obowiązek wykonania badań lekarskich leży po stronie Kursanta lub zakładu pracy, który zgłasza pracownika na szkolenie.

6. Konsekwencją niestawienia się na egzamin UDT jest jego niezdanie, a kwota wpłacona na poczet egzaminu przepada. Podejście do egzaminu w innym terminie wiąże się z obowiązkiem ponownego uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

7. Zleceniodawca i Kursant mają prawo wglądu do własnych danych, poprawiania ich oraz usunięcia. Podane dane osobowe zostaną przetworzone jedynie w celu realizacji zawartej umowy i nie będą przekazywane lub ujawniane innym podmiotom, z pominięciem sytuacji, gdy przekazanie danych jest wymagane przepisami prawa.

8. Akceptując postanowienia Regulaminu, Kursant przyjmuje do wiadomości, że Organizator szkolenia może bez zgody Kursanta przetwarzać jego dane niezbędne do realizacji świadczonej drogą elektroniczną usługi, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. „o świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

9. Zleceniodawca i Kursant ponoszą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Dostęp do szkoleń

1. Udostępnienie Szkolenia Zleceniodawcy jest możliwe po dokonaniu zapłaty za dane szkolenie. Szkolenie przesyłane jest bezzwłocznie po dokonaniu płatności na podany adres email.

2. Po opłaceniu szkolenia zostanie wystawiona faktura (VAT 0%) i przesłana w formacie pdf na adres mailowy Zleceniodawcy (oryginał faktury VAT zostanie wysłany listownie wraz z zaświadczeniem).

3. Opłata za szkolenie zawiera koszt udostępnienia szkolenia, egzaminu oraz Zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu.

4.    Treści zawarte w szkoleniu zostały opracowane zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. „w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.). oraz wedle programu UDT

Egzamin

1. Podstawą wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zaliczenie testu końcowego (min. 70% poprawnych odpowiedzi).

2. Kursant zobowiązuje się samodzielnie wypełnić test

3. Wózki Widłowe podstawą wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zaliczenie testu, jak i praktyki ilość godzin od 42 h do 62 h

4. Szkolenia bhp, wózki widłowe, ppoż, przed zakupem kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia szczegółów co do praktyki jak i terminu zamówionego szkolenia, realizacja u klienta lub w placówce firmy.

Wymagania sprzętowe

Warunkiem prawidłowego korzystania ze szkolenia na komputerze Kursanta jest posiadanie dostępu do Internetu, skrzynki e-mail oraz programu Adobe Reader, Power Point, Microsoft Word.

Prawa autorskie

Treści zawarte na stronie internetowej Organizatora oraz materiały szkoleniowe udostępniane po zalogowaniu chronione są prawami własności intelektualnej zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz. U. z 1994 r. nr 24 poz. 83). Kopiowanie na użytek inny niż związany z realizacją Szkolenia lub publiczne odtwarzanie udostępnionych treści bez zgody Organizatora jest zabronione.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Organizatora.