Aby przedłużyć uprawnienia UDT należy spełniać następujące warunki:
Wykonywać pracę w oparciu o posiadane uprawnienia łącznie przez minimum 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat
potwierdzić powyższe odpowiednim oświadczeniem (pod groźbą odpowiedzialności karnej).
Nie ma znaczenia, czy praca była wykonywana w sposób ciągły, czy przerywany. Jeżeli warunek ten nie może zostać spełniony, zainteresowany ma możliwość złożenia wniosku o przeprowadzenie kwalifikacji na takich samych warunkach jak ci, którzy po raz pierwszy będą starać się o uzyskanie uprawnień, tj. na drodze egzaminu.