“Depresja nie jest jedną chorobą, lecz grupą zaburzeń o podobnych objawach, ale mających różne przyczyny i wymagających różnych metod leczenia. Istnieje kilka chorób, w przebiegu których depresja może występować – są to przede wszystkim choroby afektywne (choroba afektywna jedno i dwubiegunowa), psychoza schizoafektywna, a nawet schizofrenia depresja poporodowa, sezonowa, maskowana, młodzieńcza, wieku podeszłego, depresja w chorobach neurologicznych czy onkologicznych, depresja z lękiem, depresja z niepokojem, pobudzeniem, depresja nawracająca, depresja w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej – to tylko niektóre rodzaje depresji.
W Polsce, problem depresji dotyczy 1 miliona 536 tysięcy osób w wieku 15 lat i więcej, co stanowi średnio 5,3 % populacji, w tym ponad miliona kobiet (6,4%).

Depresja jest poważnym problemem społecznym ze względu na swoje rozmiary oraz koszty społeczne. Znaczące są także ekonomiczne koszty depresji. W Stanach Zjednoczonych szacuje się je na ok. 210 miliardów dolarów rocznie (Greenberg i in., 2015). W Polsce, pośrednie koszty depresji oceniano w 2014 roku na ok. 1- 2,6 mld złotych rocznie i znaczący udział mają w nich utrata dni pracy lub wycofywanie się osób z depresją z rynku pracy. Zaburzenia psychiczne, w tym szczególnie depresja, stają się także wiodącą przyczyną zwolnień chorobowych z krajach OECD (Lexis MA, i in.. 2012) i ten związek ciągle wzrasta (Ekberg K, i in., 2015). Badania pokazują także, że absencja spowodowana depresją częściej skutkuje w perspektywie 5 lat opuszczeniem rynku pracy niż absencja spowodowana innymi problemami zdrowotnymi.

 

W serwisie przedstawiono warunki funkcjonowania osób dotkniętych depresją w środowisku pracy. Opublikowano tu również wskazówki dla pracodawców dotyczące kształtowania właściwych psychospołecznych warunków pracy dla osób z depresją.

 

 

W serwisie wykorzystano informacje zaczerpnięte z opracowania:
Autor: dr Dorota Żołnierczyk Zreda, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Źródło: “Wytyczne dla pracodawców dotyczące kształtowania właściwych psychospołecznych warunków pracy dla osób z depresją”, CIOP-PIB, 2019

 

Publikacja opracowana na podstawie wyników IV etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2017-2019 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.”