Ryzyko zawodowe jest to ryzyko ponoszone przez pracownika w związku z wykonywaną pracą. Jest ono konsekwencją występowania zagrożeń i określa prawdopodobieństwo, z jakim mogą one spowodować różnej ciężkości urazy lub zachorowania.

W przepisach prawa (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) ryzyko zawodowe zostało zdefiniowane jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Natomiast zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Pracy ryzyko zawodowe to kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia zagrażającego oraz ciężkości urazu lub pogorszenia stanu zdrowia pracowników, powodowanego tym zdarzeniem.

Wszystkie  definicje ryzyka zawodowego, bez względu na sposób ich sformułowania, ujmują równocześnie dwa elementy: prawdopodobieństwo wystąpienia urazu, choroby lub  pogorszenia stanu psychofizycznego wskutek   występującego w środowisku pracy zagrożenia (również w przypadku, gdy w  definicji występuje określenie „straty”, odnosi się to do zdrowia pracownika)  oraz ich następstwa. Ryzyko to ponosi pracownik w związku z wykonywaną przez  niego pracą.