Product Description

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych, pracowników informatyki, logistyki i telekomunikacji zatrudnionych w urzędach, bankach, jednostkach rządowych i samorządowych, firmach prywatnych i państwowych w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cel szkolenia:

Uzyskanie i zaktualizowanie wiedzy na temat przepisów i zasad bhp w stopniu niezbędnym do wykonywania pracy, w tym m.in.:
1. oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
2. metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
3. kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
4. postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Forma kształcenia:

Samokształcenie kierowane — to forma szkolenia umożliwiająca  uzyskanie, zaktualizowanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty i Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.
Forma samokształcenia kierowanego prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Czas trwania:

Całościowy czas potrzebny na przyswojenie treści szkolenia to min. 8 godz. lekcyjnych.

Egzamin:

Egzamin ma charakter testowy i jest sprawdzany pod nadzorem organizatora szkolenia.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:

Kursanci, którzy zakończą egzamin z wynikiem pozytywnym (min. 70% poprawnych odpowiedzi), otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wraz z dziennikiem szkoleń, zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ważne na okres 6-ciu lat.

* Szkolenie okresowe odbywają: pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

** w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Zamawianie szkolenia:

Szanowni Państwo. Aby zamówić to szkolenie prosimy kliknąć „Dodaj do koszyka”