Product Description

Adresaci szkolenia:

Szkoleniom tym podlegają obowiązkowo wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. ( art. 237 § 1KP).

Instruktaż ogólny – Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

  1. a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
  2. b) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
  3. c) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy – Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:

  1. a) informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
  2. b) wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych,
  3. c) wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Forma kształcenia:

Samokształcenie kierowane — to forma szkolenia umożliwiająca  uzyskanie, zaktualizowanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty i Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Czas trwania:

Całościowy czas potrzebny na przyswojenie treści szkolenia od 5 do 11 godzin lekcyjnych po 45 min w zależności od stanowiska pracy

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:

Kursanci, którzy przyswoją wiedzę która się przyda w życiu zawodowym jak i prywatnym otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  wraz z rejestrem szkoleń, zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zamawianie szkolenia

  • Szanowni Państwo aby zamówić to szkolenie  proszę kliknąć „Dodaj do koszyka” proszę dokonać płatność,  ważne po wpisaniu adresu do wysyłki  w “Informacje dodatkowe” wpisać:
  • – imię i nazwisko kursanta 
  • – stanowisko pracy